វគ្គសិក្សា ចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មដំបូង ដោយ ​ផេពភី​​​  (PEPY's Starting a Business Course)

វគ្គសិក្សាដ៏ពេញនិយម ត្រូវបានរចនាឡើងសម្រាប់សហគ្រិនដែលចង់ចាប់ផ្តើមអាជីវកម្ម។  មេរៀនចំនួន 15 របស់យើង គ្របដណ្តប់លើប្រធានបទសំខាន់ៗបំផុត ដែលត្រូវបានពន្យល់យ៉ាងច្បាស់ ដោយផ្តោតសំខាន់លើការសិក្សាអំពីរបៀបសរសេរផែនការអាជីវកម្ម។