"វគ្គសិក្សានេះត្រូវបានបង្កើតឡើង ដោយទាញយកប្រធានបទ ១៥មេរៀន ពី MOBI ដោយដៃគូរបស់ MOBI គឺអង្គការ លើកកម្ពស់យុវជន សម្រាប់សហគមន៍ដែលពួកគេបានបម្រើ និងបង្រៀននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ (វគ្គសិក្សានេះ ផ្តល់ជូនជាភាសាខ្មែរ)។ 

A course designed utilizing 15 MOBI topics by MOBI partner PEPY for the community they serve and teach in Cambodia. (The course is offered in the Khmer language). 

វគ្គសិក្សា ចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មដំបូង ដោយ ​ផេពភី​​​  (PEPY's Starting a Business Course)

វគ្គសិក្សាដ៏ពេញនិយម ត្រូវបានរចនាឡើងសម្រាប់សហគ្រិនដែលចង់ចាប់ផ្តើមអាជីវកម្ម។  មេរៀនចំនួន 15 របស់យើង គ្របដណ្តប់លើប្រធានបទសំខាន់ៗបំផុត ដែលត្រូវបានពន្យល់យ៉ាងច្បាស់ ដោយផ្តោតសំខាន់លើការសិក្សាអំពីរបៀបសរសេរផែនការអាជីវកម្ម។